หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
งานผู้สูงอายุ
งานความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
กิจกรรม Kick off ตำบลท่าเจ้าสนุก เพื่อพัฒนาและทำความสะอาดวัดจงกลณีหมู่ที่ 3 ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566


   
   
 
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.ณ ศาลาการเปรียญ วัดจงกลณี
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566


   
   
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์ หมู่ 6 ตำบลท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2566


   
   
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี หมู่ ๕ ตำบลท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2566


   
   
 
วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มกองทุนบริหารจัดการขยะชุมชน ม.๕ ได้ดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชุมชน ณ โรงปุ๋ยชีวภาพ ม.๕
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2566


   
   
 
การประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566


   
   
 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คสล. ม.5 (ถนนเส้นคลองน้อยฝั่งขวา)และช่างผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการเข้าตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566


   
   
 
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ประกาศนโยบายในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ในทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


   
   
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ ห้องประชุม อบต.ท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2566


   
   
 
กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2566 โดยมีนายกจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ ในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565


   
   
 
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565


   
   
 
นายเดชาธร เชาว์เลขา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off อยุธยาเมืองสะอาด ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดจงกลณี
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2565


   
   
 
นายสุรพล บุญมี ปลัด อบต.พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ท่าเจ้าสนุก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565


   
   
 
มอบเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ และกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน
ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565


   
   
 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.ท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2565


   
   
 
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai nation flag day)
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2565


   
   
 
สมาชิกอบตและกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนส่งมอบข้าวสาร ช่วยโควิค 19
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2565


   
   
 
มอบถุงยังชีพพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565


   
   
 
โครงการฟังธรรมเฉลิมพระธรรมบารมี
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2565


   
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565


   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย