หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
งานผู้สูงอายุ
งานความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
1 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านกอกา หมู่ที่ 5 10320  
2 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 10420  
3 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อPEพร้อมเครื่องกำเนิดไฟ้า 10463  
4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10901  
5 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ø 0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.70×0.70เมตร หนา 0.10 เมตร (ฝา คสล.) หมู่ที่ 6 ต.ท่าเจ้าสนุก 6347  
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนัง คสล.กันดินและติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ศพด.วัดสฎางค์ หมู่ที่ 6 ต.ท่าเจ้าสนุก 6287  
7 ประกาศแจ้งราคากลางเครื่องพ่่นหมอกควัน 4905  
8 ประชาสัมพันธ์ราคากลางติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 4176  
9 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. ม.1 4081  
10 ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 4250  
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 4061  
12 ประกาศคำสั่งเลขที่100/2558 เรื่องคำสั่งกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ โดยวิธีพิเศษ 4005  
13 ประกาศเชิญชวน 5604  
14 ประกาศเชิญชวญเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถุนน คสล. หมู่ที่ 7 5562  
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 5577  
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง 5613  
17 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก 5643  
18 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเจ้าสนุก 5621  
19 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมถมดินฯ (คลองตาวอน) หมู่ที่ 3 5657  
หน้าแรก << ก่อนหน้า