พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
สถิติการให้บริการประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องการกระทำความผิด
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 
 
   
ประเภทของข่าว   
 
 
ที่ หัวข้อ
อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้ดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4108  
2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-9108 9138  
3 โครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรชนิดท่อ คสล.ชั้น3 พร้อมบ่อพัก คสล.(ฝา คสล.)หมู่ที่9 9554  
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 ต.ท่าเจ้าสนุก 9616  
5 โครงการติดตั้งประตูปิด-เปิด ระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่2 ตำบลท่าเจ้าสนุก 9580  
6 ร่านงานผลการพิจารณาโครงการติดตั้งเสียงระบบไร้สายภายในตำบลท่าเจ้าสนุก 9696  
7 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านกอกา หมู่ที่ 5 9549  
8 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 9628  
9 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมท่อPEพร้อมเครื่องกำเนิดไฟ้า 9681  
10 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3O 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด1.70x1.70ม.หนา0.10(ฝา คสล.)หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเจ้าสนุก 9704  
11 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด1.70x1.70ม.(ฝา คสล.)หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเจ้าสนุก 9730  
12 โครงการขยายติดตั้งระบบเสียงไร้สาย ภายในตำบลท่าเจ้าสนุก 9629  
13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.40-4.50 ม. ยาวรวม 49.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ม.4 9830  
14 โครงการปรับปรุงต่อเติมป้อมตำรวจชุมชนวัดสฎางค์ หมู่ที่ 6 9788  
15 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หนาเฉลี่ย0.15ม.ทางเข้าศพด.วัดสฎางค์ม.6 9645  
16 โครงการปรับปรุงเสริมราวสแตนเลสกันตก ศพด.วัดสฎางค์ หมู่ที่6 9962  
17 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น3 1.00 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด1.70x1.50ม.หนา0.15(ฝา คสล.)หมู่ที่ 3,5 ตำบลท่าเจ้าสนุก 9908  
18 โครงการจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.(โรงสูบน้ำดิบ)ขนาด3.00×3.50 ม. หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเจ้าสนุก 9913  
19 ประกาศราคากลาง อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 9970  
20 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10089