หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
งานผู้สูงอายุ
งานความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1  
   
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563  
   
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกปฏิบัติราชการแทน  
   
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  
   
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  
   
แผนดำเนินงานประจำปี 2563  
   
แผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 4.2562  
   
ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561  
   
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
แผนการดำเนินงานประจำปี2561  
   
ประกาศแผนดำเนิงานปี2561  
   
แผนดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 3/2561  
   
ประกาศแผนดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม 3/2561  
   
แผนดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561  
   
ประกาศแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2561  
   
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี  
   
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต  
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2562  
   
แผนการดำเนินงาน ปี 2562  
   
ประกาศติดตามแผนประจำปี 2560  
   
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560  
   
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559  
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560  
   
แผนดำเนินงานประจำปี 2560  
   
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559  
   
ติดตามประจำปี 2559  
   
แผนดำเนินการปี 2559  
   
แผนปฏบัติการจัดหาพัสดุประจำปี 2559  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558  
   
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557  
   
บัญชีโครงการประจำปี 2557  
   
ประกาศแผนการดำเนินงานปี 2557  
   
ติดตามแผนการดำเนินงานปี 2556  
   
ติดตามแผนการดำเนินงานปี2555  
   
ประกาศติดตามแผนการดำเนินงานปี2555  
   
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ