พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
สถิติการให้บริการประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องการกระทำความผิด
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ  
   
2
ประกาศติดตามแผนประจำปี 2560  
   
3
ประกาศแผนการดำเนินงานปี 2557  
   
4
แผนดำเนินการปี 2559  
   
5
ติดตามประจำปี 2559  
   
6
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559  
   
7
แผนดำเนินงานประจำปี 2560  
   
8
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560  
   
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559  
   
10
ประกาศติดตามแผนการดำเนินงานปี2555  
   
11
ติดตามแผนการดำเนินงานปี2555  
   
12
ติดตามแผนการดำเนินงานปี 2556  
   
13
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558  
   
14
บัญชีโครงการประจำปี 2557  
   
15
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557  
   
16
แผนปฏบัติการจัดหาพัสดุประจำปี 2559  
   
17
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560  
   
18
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2562  
   
19
แผนการดำเนินงาน ปี 2562  
   
20
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต  
   
21
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี  
   
22
ประกาศแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2561  
   
23
แผนดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561  
   
24
ประกาศแผนดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม 3/2561  
   
25
แผนดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 3/2561  
   
26
ประกาศแผนดำเนิงานปี2561  
   
27
แผนการดำเนินงานประจำปี2561  
   
28
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
29
ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561  
   
30
แผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 4.2562  
   
31
แผนดำเนินงานประจำปี 2563