พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สถิติการให้บริการประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
งานพัฒนาชุมชน
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องการกระทำความผิด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
เบี้ยยังชีพผู้ศูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2560  
   
2
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมีนาคม 2560  
   
3
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมีนาคม 2561  
   
4
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
5
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนเมษายน 2561  
   
6
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
7
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมกราคม 2561  
   
8
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561  
   
9
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2558  
   
10
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
   
11
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   
12
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมีนาคม 2559  
   
13
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   
14
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2559  
   
15
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนตุลาคม 2559  
   
16
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2559  
   
17
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนธันวาคม 2559  
   
18
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   
19
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   
20
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนธันวาคม 2558  
   
21
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนเมษายน 2560  
   
22
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2559  
   
23
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2559  
   
24
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกันยายน 2559  
   
25
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
   
26
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
   
27
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2560  
   
28
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนธันวาคม 2560  
   
29
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนตุลาคม 2560  
   
30
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2560  
   
31
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2560  
   
32
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกันยายน 2560  
   
33
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   
34
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   
35
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   
36
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   
37
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   
38
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2560  
   
39
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2560  
   
40
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย