พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สถิติการให้บริการประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
อุทาหรณ์จากคดีศาลปกครอง
ปปช.
งานพัฒนาชุมชน
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องการกระทำความผิด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
เบี้ยยังชีพผู้ศูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนธันวาคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนตุลาคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกันยายน 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนเมษายน 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมีนาคม 2563  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมกราคม 2563  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนธันวาคม 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนตุลาคม 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกันยายน 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2562  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2562  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนเมษายน 2562  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมีนาคม 2562  
   
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อปท. ประจำปี งปม.พ.ศ.2561  
   
รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2562  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมกราคม 2562  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไดรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนธันวาคม 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนตุลาคม 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกันยายน 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2561  
   
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนพฤษภาคม 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนเมษายน 2561  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมีนาคม 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2561  
   
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง เดือนมกราคม 2561  
   
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย