พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
สถิติการให้บริการประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องการกระทำความผิด
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2561  
   
2
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2561  
   
3
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนตุลาคม2560  
   
4
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
   
5
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2560  
   
6
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2560  
   
7
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนพฤศจิกายน2560  
   
8
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2560  
   
9
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนธันวาคม2560  
   
10
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนมกราคม2561  
   
11
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2561  
   
12
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   
13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี พ.ศ.2560  
   
14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน ปี พ.ศ.2561  
   
15
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2561  
   
16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ.2561  
   
17
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2561  
   
18
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปี พ.ศ.2561  
   
19
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2561  
   
20
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2561  
   
21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2561  
   
22
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ.2561  
   
23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ.2561  
   
24
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2561  
   
25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 งปม. พ.ศ.2562  
   
26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 งปม. พ.ศ.2562  
   
27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 งปม. พ.ศ.2562  
   
28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 งปม. พ.ศ.2562