พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สถิติการให้บริการประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
งานพัฒนาชุมชน
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องการกระทำความผิด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
เบี้ยยังชีพผู้ศูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2561  
   
2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
3
รายงานผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 งปม.2562  
   
4
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2561  
   
5
รายงานผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 งปม.2562  
   
6
รายงานผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 งปม.2562  
   
7
รายงานผลประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 งปม.2562  
   
8
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนตุลาคม2560  
   
9
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
   
10
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2560  
   
11
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2560  
   
12
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนพฤศจิกายน2560  
   
13
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2560  
   
14
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนธันวาคม2560  
   
15
สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนมกราคม2561  
   
16
สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2561  
   
17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
18
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
19
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   
20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปี พ.ศ.2560  
   
21
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
23
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 งปม. พ.ศ.2563  
   
24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 งปม. พ.ศ.2563  
   
25
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
27
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 งปม. พ.ศ.2562  
   
28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน ปี พ.ศ.2561  
   
29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2561  
   
30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ.2561  
   
31
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปี พ.ศ.2561  
   
32
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปี พ.ศ.2561  
   
33
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ.2561  
   
34
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 งปม. พ.ศ.2563  
   
35
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2561  
   
36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ.2561  
   
37
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ.2561  
   
38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ.2561  
   
39
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2561  
   
40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 งปม. พ.ศ.2562  
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย