หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
งานผู้สูงอายุ
งานความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2566  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566  
   
การประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  
   
การประชุมประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่แก้ไข ครั้งที่ 3 / พ.ศ. 2564  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ที่เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / พ.ศ. 2564  
   
เวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 / พ.ศ. 2564  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 / พ.ศ. 2564  
   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
   
แผนพัฒนาสี่ปี่ (พ.ศ.2561-2564)  
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  
   
ประกาศใช้แผน3 ปี (พ.ศ.2559 - 2561)  
   
แผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)  
   
ประกาศใช้เเผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  
   
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560 - 2562)