หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด มี 9 หม่บ้าน

หมู่ที่ 1

   บ้านตำหนัก

หมู่ที่ 2

   บ้านขวาง

หมู่ที่ 3

   บ้านขวาง

หมู่ที่ 4

   บ้านขวาง

หมู่ที่ 5

   บ้านกอกา

หมู่ที่ 6

   บ้านสฏางค์

หมู่ที่ 7

   บ้านมะขามโพลง

หมู่ที่ 8

   บ้านแขก

หมู่ที่ 9

   บ้านสวนพริก


    

บ้านตำหนัก
       บางท่านก็เรียกว่าบ้านท่าตำหนัก หมู่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก เป็นสถานที่ตั้งตำหนักพลับพลาที่ประทับพักแรมของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม กษัตริยืองค์ที่ 21 แห่งกรุงศรีอยุธยา  ทรงสร้างครั้งเสด็จไปนมํสการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จอดเรือพระที่นั่งที่นั่น มีการปลูกพลับพลาที่ประทับเป็นตำหนักมากมายเรียงรายขนานไปกับลำน้ำของแม่น้ำป่าสัก  ฝั่งตรงขามกับท่าเกย ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า "บ้านตำหนัก " หรือ " บ้านท่าตำหนัก "


บ้านขวาง

      คือชื่อหมู่บ้าน ๆหนึ่ง หมู่ 2,3,4 ตำบลท่าเจ้าสนุก แต่ก่อนชาวบ้านในหม่บ้านนี้จะปลูกบ้านเรือนขวางตะวันเยเป็นส่วนใหญ่จึงถูกว่า " บ้านขวาง " ปัจจุบันเป็นตำบลมีหลักฐานความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนจะเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ในวันเพ็ญ มาฆบูชาเป็นประจำทุกปี ก็จะเสด็จทางชลมารคจึงจะสะดวกที่สุดและจอดเรือแถวๆ "บ้านขวาง" ซึ่งมีพื้นที่เดียวกันกับบ้านท่าเจ้าสนุก วัดสฏางค์ ต่อเนื่องกัน


บ้าน ก.กา

      คือชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก  พื้นที่มีลักษณะเป็นโค้งรูปเกือกม้า เป็นสถานที่เรียนหนังสือชั้นต้นแก่กุลบุตรกุลธิดาของผู้ที่ติดตามเสสด็จเจ้านายไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นเวลานานๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาการศึกษาจึงมีครูสอนหนังสือชั้นต้น เริ่มอ่าน ก.ข. ก กา จึงเรียกว่าบ้าน ก กา