พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
สถิติการให้บริการประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องการกระทำความผิด
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด มี 9 หม่บ้าน

หมู่ที่ 1

   บ้านตำหนัก

หมู่ที่ 2

   บ้านขวาง

หมู่ที่ 3

   บ้านขวาง

หมู่ที่ 4

   บ้านขวาง

หมู่ที่ 5

   บ้านกอกา

หมู่ที่ 6

   บ้านสฏางค์

หมู่ที่ 7

   บ้านมะขามโพลง

หมู่ที่ 8

   บ้านแขก

หมู่ที่ 9

   บ้านสวนพริก


    

บ้านตำหนัก
       บางท่านก็เรียกว่าบ้านท่าตำหนัก หมู่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก เป็นสถานที่ตั้งตำหนักพลับพลาที่ประทับพักแรมของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม กษัตริยืองค์ที่ 21 แห่งกรุงศรีอยุธยา  ทรงสร้างครั้งเสด็จไปนมํสการรอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จอดเรือพระที่นั่งที่นั่น มีการปลูกพลับพลาที่ประทับเป็นตำหนักมากมายเรียงรายขนานไปกับลำน้ำของแม่น้ำป่าสัก  ฝั่งตรงขามกับท่าเกย ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า "บ้านตำหนัก " หรือ " บ้านท่าตำหนัก "


บ้านขวาง

      คือชื่อหมู่บ้าน ๆหนึ่ง หมู่ 2,3,4 ตำบลท่าเจ้าสนุก แต่ก่อนชาวบ้านในหม่บ้านนี้จะปลูกบ้านเรือนขวางตะวันเยเป็นส่วนใหญ่จึงถูกว่า " บ้านขวาง " ปัจจุบันเป็นตำบลมีหลักฐานความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากพระเจ้าแผ่นดินในสมัยก่อนจะเสด็จไปนมัสการรอยพระพุทธบาท ในวันเพ็ญ มาฆบูชาเป็นประจำทุกปี ก็จะเสด็จทางชลมารคจึงจะสะดวกที่สุดและจอดเรือแถวๆ "บ้านขวาง" ซึ่งมีพื้นที่เดียวกันกับบ้านท่าเจ้าสนุก วัดสฏางค์ ต่อเนื่องกัน


บ้าน ก.กา

      คือชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก  พื้นที่มีลักษณะเป็นโค้งรูปเกือกม้า เป็นสถานที่เรียนหนังสือชั้นต้นแก่กุลบุตรกุลธิดาของผู้ที่ติดตามเสสด็จเจ้านายไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นเวลานานๆ เพื่อไม่ให้เสียเวลาการศึกษาจึงมีครูสอนหนังสือชั้นต้น เริ่มอ่าน ก.ข. ก กา จึงเรียกว่าบ้าน ก กา