หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่

ผู้ดูแลระบบ
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 


นายสุรพล บุญมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก


นางวิลัดดา เคร่งจริง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก


นางสาวสุกัญญา ยืนยง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก


นางศิรินภา กำแพงล้อม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุมาลี อาโยวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอิศรา ภู่ประเสริฐ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววีรยา จิตผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจิราวรรร ศรีนิคม
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวภิรารัตน์   ไม้น้อย
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์