หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 

ด้านการศาสนา  ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกนับถือศาสนาพุทธและมีมีวัดในพื้นที่ 5 แห่ง ดังนี้
1.     วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม  หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก
2.     วัดตำหนักภารวนาราม        หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก
3.     วัดจงกลณี                      หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก
4.     วัดสฏางค์                       หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเจ้าสนุก
5.     วัดมะขามโพลง                หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเจ้าสนุก

วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม

        วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม  ตั้งอยู่ที่บ้านตำหนัก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุยา รหัสไปรษณีย์ 13130 โทร 0-3522-2410  สังกัดคณะธรรมยุต มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา  พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ  อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีพระอุดอสถ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้  สำหรับปูชนียวัตถุ พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย พระพุทธรุปโลหะอีกองค์หนึ่งปางมารวิชัย  ขนาดพระเพลากว้าง 25 นิ้ว และพระอัครสาวก มีกลองย่ำค่ำ ขนาดยาวประมาณ 3 เมตรเศษ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตรเศษ
        วัดตำหนักพระเจ้าทรงะรรม  สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2180 เดิมมีนามว่า "วัดตำหนัก" เพราะมีตำหนักพระเจ้าทรงธรรมอยู่ใกล้เคียง  ชาวบ้านเรียกว่า วัดขวิค" นับเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วในราว พ.ศ. 2190  ต่อมากลายสภาพเป็นวัดร้างได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศยกเป็นวัดมีพระสงฆ์วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ชาวบ้านเรียกอีกนามว่า " วัดหลวงพ่อขาว "  การบูรณะปฏิสังขรณ์ ได้เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2508

สิ่งศักดิ์สิทธิ์
         1.   พระประนในพระอุโบสถ  เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนดดยทั่วไป
         2.   ศาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
         3.   หลวงพ่อขาว ประดิษฐานที่วิหาร
         4.   รูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรุหมรัสี)
วิธีการกราบไหว้   จุดธูป-เทียน ปิดทองบูชา บนขอพร
เจ้าอาวาสวัดพระตำหนักพระเจ้าทรงะรรม เท่าที่สืบค้นได้มี 2 รูป คือ
รูปที่ 1) พระวินัยพร                               รูปที่ 2) พระครูพินิจธรรมานุยุค พ.ส. 2536- ปัจจุบัน

วัดตำหนักภาวนาราม

รอรูปพระอุโบสถ

รอรูปบริเวณวัด

         วัดตำหนักภาวนาราม  ตั้งอยู่ที่บ้านขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13130  โทร.0-3534-2379  สังกัดคณะสงฆืธรรมยุต มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน ส.ค.1 เลขที่ 8   พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีวิหาร ก่ออิฐถือปูน หอสวดมนต์ กว้ง 10 เมตร ยาว 16 เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนีย์วัตถุพระประธานในอุโบสถเก่า 1 องค์ และพระพุทะรูปอื่นอีก 5 องค์
         วัดตำหนัก สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2300 ต่อมากลายสภาพเป็นวัดร้าง ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเป็นวัดมีพระสงฆ์วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 เรียกอีกนามหนึ่งว่า "วัดตำหนักภาวนาราม"
เจ้าอาวาสวัดตำหนักภาวนาราม เท่าที่สืบค้นได้ มี 4 รูป คือ
รูปที่ 1)  พระมหาจำนงค์   พ.ศ.2538
รูปที่ 2)  พระมานพ  เลขวตตํโด  (รก)
รูปที่ 3)  พระอาจารย์หมึก   พ.ศ.2546
รูปที่ 4)  พระอธิการอุทิศ  ปญํญาโร  ปัจจุบัน

วัดจงกลณี

รอรูปพระอุโบสถ

รอรูปบริเวณวัด

         วัดจงกลณี  ตั้งอยู่เลขที่ 40 บ้านขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเจ้าสนุก  อำเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปษณีย์ 13130 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา โฉนดเลขที่ 427  พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถ กว้าง 18 เมตร ยาว 32 เมตร ก่ออิฐถือปูน มีกำแพงแก้วโดยรอบ ศาลาการเปรียญหลังเก่ากว้าง 14  เมตรยาว 29 เมตร สร้างด้วยไม้ พ.ศ.2493  หอสวดมนต์ กว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างไม้ด้วยไม้ พ.ศ. 2510  กุฎิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้  สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ จำนวน 7 องค์ เจดีย์ 1 องค์ ขณะนี้กำลังสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่สวยงามมาก
         วัดจงกลณี สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2401 ในสมัยของพระอาจารย์ทัดอดีตเจ้าอาวาสวัดสฏางค์ ทั้ง ๆ ที่ตาเสียด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนาแก่กล้า ท่านอุตส่าห์ข้ามฝั่งมาสร้างวัดขึ้นใหม่อีดวัดหนึ่งเพราะเห็นว่าญาติโยมต้องลำบากข้ามฟากแม่น้ำป่าสัก จะไปทำบุญที่วัดสฏางค์ ในฤดูน้ำหลากน้ำไหล เชี่ยวกรากอาจเป็นอันตรายแก่ญาติโยม จึงไปสร้างวัดใหม่ เดิมมีนามว่า "วัดจงกลณีศรีสวัสดิ์ หลวงพ่อทัดศรัทธาธรรม" บางท่านเรียกว่า "วัดใหม่"  ได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2449 ถึงพ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่เป็น "วัดจงกลณี"


สิ่งศักดิ์สิทธิ์
1. พระประธานในอุโบสถ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธ ศาสนิกชนโดยทั่วไป
        วิธีกราบไหว้  จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร
2. รูปหล่อหลวงปู่ทัด  อดีตเจ้าอาวาสวัดสฏางค์ ผู้สร้างวัดจงกลณี 
        วิธีกราบไหว้  จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร
3. ตอตะเคียน  วิธีกราบไหว้ จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอตัวเลข

งานประจำปี : งานปิดทองไหว้พระ ช่วงต้นปีใหม่ แล้วแต่กรรมการวัดกำหนด

วัตถุมงคล   : เหรียญหลวงปู่ทัด,รูปหล่อพระพุทธชินราช จำลอง


เจ้าอาวาศวัดจงกลณี เท่าที่สืบค้นได้มี 10 รูป คือ
รูปที่ 1 พระอาจารย์สุด
รูปที่ 2 พระอาจารย์ไข่
รูปที่ 3 พระอาจารย์ทอง
รูปที่ 4 พระอาจารย์ทรัพย์
รูปที่ 5 พระอาจารย์รอด
รูปที่ 6 พระอาจารย์หนู
รูปที่ 7 พระมหาคชพล
รูปที่ 8 พระอธิการโถม
รูปที่ 9 พระอธิการหยด อคฺควํ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2518
รูปที่ 10 พระอธิการเอกชัย อุฏฐาโน


 

วัดมะขามโพลง

รอรูปพระอุโบสถ

รอรูปบริเวณวัด


ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านมะขามโพลง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13130 โทร 0-3522-3045 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเดิมชื่อวัด "อำพลายชุมพล" มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา โฉนดเลขที่ 7745
อาณาเขต  ทิศเหนือ  ติดต่อกับแม่น้ำป่าสัก
              ทิศใต้     ติดต่อกับทางสาธารณะ
              ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแม่น้ำป่าสักและที่นา
              ทิศตะวันตก    ติดต่อกับแม่น้ำป่าสักและทางสาธารณะ
             
              มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2400 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร สร้าง พ.ศ. 2510 เป็นอุโบสถหลังใหม่ ศาลาการเปรียญ กว้าง 14 เมตร ยาว 22 เมตร สร้าง พ.ศ.2479 หอสวดมนต์กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างพ.ศ. 2519 กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารไม้ สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ

             วัดมะขามโพลง สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2425 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2403

สิ่งศักดิ์สิทธิ์
1. พระประธานในพระอุโบสถ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธ ศาสนิกชนโดยทั่วไป
            วิธีกราบไหว้ จุดธูปเทียน ปิดทองบูชา บนขอพร
2. รูปหล่อหลวงพ่อพิณ
            วิธีกราบไหว้ จุดธูปเทียน ปิดทอง พวงมาลัย บูชา บนขอพร

งานประจำปี - งานสรงน้ำพระวันสงกรานต์ ,งานประเพณีทอดกฐิน
วัตถุมงคล    - เหรียญ, พระผงสมเด็จ,รูปหล่อหลวงพ่อพิณ (สร้างในสมัยหลวงพ่อพิณ)

เจ้าอาวาสวัดมะขามโพลง เท่าที่สืบค้นได้ มี 3 รูป คือ
รูปที่ 1 พระครูพิบูลวิหารธรรม (หลวงพ่อพิณ) พ.ศ. 2467 - 2510
รูปที่ 2 เจ้าอธิการกลาย   พ.ศ. 251-2515
รูปที่ 3 พระครูสังฆรักษ์สวงค์ ปริปุณโณ  พ.ศ. 2515-ปัจจุบัน

ด้านการศึกษา

มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก  จำนวน  3  แห่ง  ดังนี้

โรงเรียน

สังกัด           

จำนวนครู (คน)

 จำนวนห้องเรียน(ห้อง)

จำนวนนักเรียน(คน) 

 รวม(คน) 

 

 

2549

2550

2549

2550

2549

2550

2549

2550

วัดจงกลณี

สพท.อย.เขต  1  

5

5

8

8

16

22

62

72

วัดสฎางค์

สพท.อย.เขต  1

8

8

8

8

14

11

92

83

ศพด.วัดสฎางค์

อบต.จัดตั้ง

1

1

1

1

14

14

14

14

ศพด.วัดจงกลณี

อบต.จัดตั้ง

1

1

1

1

-

10

-

10

                                                                                                   รวมนักเรียน

168

179