หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
งานผู้สูงอายุ
งานความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 

1. ลักษณะทั่วไป

        สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

        ที่ตั้งและอาณาเขต

        ที่ตั้งตำบลท่าเจ้าสนุก อยู่ติดเขตเทศบาลตำบลท่าเรือ (ที่ว่าการอำเภอท่าเรือเดิม) ไปทางตอนใต้ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอท่าเรือ (แห่งใหม่) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าเจ้าสนุก ตำบลท่าเจ้าสนุกมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 8.2 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 5,125 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 4,276 ไร่ (ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล)

ทิศเหนือ ติดกับตำบลท่าเรือ,ตำบลบ้านร่อม
ทิศใต้ ติดกับตำบลศาลาลอย,ตำบลหนองขนาก
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหนองขนากและตำบลจำปา
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลศาลาลอย


2. โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม
- ถนนลูกรัง             7       สาย  ใช้การได้ดี      7   สาย    ต้องปรับปรุง   -  สาย
- ถนนแอสฟัส          6       สาย  ใช้การได้ดี      6   สาย    ต้องปรับปรุง   -  สาย
- ถนนคอนกรีต     26       สาย  ใช้การได้ดี    26   สาย    ต้องปรับปรุง   -  สาย

การคมนาคมของตำบลท่าเจ้าสนุกสามารถติดต่อกับอำเภอและตำบลต่าง ๆ  มี  5  สาย  ด้วยกัน
สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง   คือ
สายท่าเจ้าสนุก – จำปา-สระบุรี
สายท่าเจ้าสนุก – หนองขนาก-ภาชี
สายท่าเจ้าสนุก – ศาลาลอย-นครหลวง
สายท่าเจ้าสนุก-ศาลาลอย-วังแดง
สายท่าเจ้าสนุก-บ้านร่อม


      การประปา  
      ปัจจุบันในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกใช้ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งบริหารจัดการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกและคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน  มีทั้งหมด  5   จุด   คือ

ลำดับที่

บริเวณที่ตั้งประปา

หมู่ที่

รับโอนจาก

ปริมาณการผลิต

( ลบ.ม. / วัน)

แหล่งน้ำดิบ

พื้นที่ที่ให้บริการ

1

2

 

 

 

 

3

 

 

 

4

ริมทางรถไฟ

วัดสฏางค์

 

 

 

 

วัดจงกลณี

 

 

 

วัดมะขามโพลง            

1

6

 

 

 

 

5

กรมอนามัย

คณะกรรมการหมู่บ้าน               งบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

งบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 -

  -

 

แม่น้ำป่าสัก

แม่น้ำป่าสัก

 

 

 

 

แม่น้ำป่าสัก

 

 

 

 

แม่น้ำป่าสัก

หมู่ที่ 1

หมู่ที่  2,4,6,8

 

 

 

 

หมู่ที่ 3,5

 

 

 

 

หมู่ 7,9

 

        การไฟฟ้า   เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(อำเภอท่าเรือ)  และมีไฟฟ้าบ้านใช้ทุกหมู่บ้าน


        การสื่อสาร   
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกอยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (อำเภอท่าเรือ)  และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (อำเภอท่าเรือ)   ไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุกแต่สามารถเดินทางไปใช้บริการในอำเภอท่าเรือได้

จำนวนประชากร  

                                 ปี  2561                             ปี  2562    

ประชากรทั้งสิ้น           3,907    คน                        3,913     คน
ประชากรชาย             1,930    คน                        1,929     คน
ะชากรหญิง                1,977    คน                         1,984     คน
ประชากรเพ่ิมขึึ้นจากเดิม  6  คน  คิดเป็น  0.153%  ความหนาแน่นเฉลี่ย  477 คน/ตารางกิโลเมตร
( ข้อมูล  ณ  เดือน กันยายน  2562)

3. ด้านเศรฐกิจ

        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 4,276 ไร่ (ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล) คิดเป็น 83.43% ของพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก 5,125 ไร่

        ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 54,674.49 บาท / คน / ปี (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2553) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 59.74  ค้าขาย ร้อยละ 10.43  ทำการเกษตร ร้อยละ 5.92  รับราชการ ร้อยละ 2.86  พนักงานบริษัท ร้อยละ 0.53 พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.31 ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 0.09 และอื่น ๆ อีก ร้อยละ 21.12 (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2553)

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

สถาบันการเงิน - แห่ง
ปั้มน้ำมัน (ปั้มหลอดและปั้มหัวจ่าย) 6 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง
ร้านค้าอื่น ๆ 24 แห่ง


กลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่องค์การบร์หารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

กลุ่มตัดเย็บผ้าวน หมู่ที่ 6 กลุ่มแม่บ้านอัษสฏางค์
กลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ที่6 กลุ่มแม่บ้านอัษสฏางค์


ประเภทผู้ผลิตชุมชน (ผลิตภัณฑ์อาหาร)

ขนมหวานทุกชนิด หมู่ที่ 6 กลุ่มแม่บ้านอัษสฏางค์
ไข่เค็ม หมู่ที่ 6 กลุ่มแม่บ้านอัษสฏางค์
ไอศกรีม หมู่ที่7 วัดมะขามโพลง


ประเภทผู้ผลิตชุมชน (ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย)

ผ้าวน หมู่ที่ 6 กลุ่มแม่บ้านอัษสฏางค์


ประเภทผู้ผลิตชุมชน (ผลิตภัณฑ์อื่นๆ)

ต้นบอนไซ พันธ์ไม้ ไม้ดัด หมู่ที่ 1,3,5
พืชสวนครัวมะเขือจาน ผักเซี้ยน หมู่ที่ 7,9

4.ด้านสังคม

           ศาสนา

            ประชาชกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีวัดในพื้นที่ จำนวน 5 แห่ง  ดังนี้

             -  วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม        หมู่ที่ 1  

             -  วัดตำหนักภาวนาราม                หมู่ที่ 1

             -  วัดจงกลณี                            หมู่ที่ 5

             -  วัดมะขามโพลง                      หมู่ที่ 7

             -  วัดสฏางค์                              หมู่ที่ 6

           ด้านการศึกษา

           มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก จำนวน 2 แห่ง  ดังนี้

          1. โรงเรียนวัดจงกลณี  สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            

          2. โรงเรียนวัดสฏางค์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก 2 แห่ง คือ

         1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฏางค์         หมู่ที่ 6

          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี       หมู่ที่ 5

           ด้านกีฬาและนันทนาการ

           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกมีลานกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 3 แห่ง คือ

           -   บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนวัดจงกลณี

           -  บริเวณสนามโรงเรียนวัดสฏางค์

           -  สนามกีฬากลางอำเภอท่าเรือ ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

          ด้านสาธารณสุข

          องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกมีสถานบริการสาธารณสุขในเขตตำบลท่าเจ้าสนุก จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเจ้าสนุก  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  มีบุคลากรปฏิบัติงานดังนี้

         - เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข            1         คน

         - นักวิชาการสาธารณสุข                        1         คน

         - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน              1        คน

         -  อสม.                                            41        คน

           ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           ในเขตพื้นที่มีตำรวจชุมชน อยู่ในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 5  ตำบลท่าเจ้าสนุก (ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก )  และหมู่ที่ 6 (บริเวณถนนสายท่าเรือ-วังแดง หน้าทางเข้าวัดสฏางค์)  คอยรักษาความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลา และมีสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก

             ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

             -  ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

             -  ประเพณีวันสงกรานต์

             -  ประเพณีถวายเทียนพรรษา  ฯลฯ

5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      สภาพภูมิประเทศ (ข้อมูลจากแผนพัฒนาการเกษตร)

            มีลักษณะราบลุ่มกับราบลุ่มมาก ภูมิประเทศดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้

            1. พื้นที่ราบลุ่มมาก อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่ที่ 1,3,5 ,7และ 9

            2. พื้นที่ราบลุ่ม อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล อยู่ในพื้นที่ของ หมู่ที่ 2,4,6และ 8

           แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

            -  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   * ลำน้ำ , ห้วย                  -           แห่ง

                   * บึง,หนอง(บึงสวนพริก)    1        แห่ง

                   * แม่น้ำ (แม่น้ำป่าสัก)        1        แห่ง

             -  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                    * ฝาย                            -          แห่ง

                    * บ่อน้ำตื้น                      -          แห่ง

                    * บ่อบาดาล                    -           แห่ง

                    * อื่น ๆ (คลองส่งน้ำ)       3          แห่ง

                          - คลอง 25R        - คลอง 25R             - คลองปลาปิ้ง

               ข้อมูลกลุ่มชุดดิน ความเหมาะสมของดินและคุณภาพดิน

                ลักษณะของดิน ในตำบลท่าเจ้าสนุก เป็นดินเหนียวโดยมีชุดดิน 3 ชุด คือ

               1. ดินชุดท่าเรือ เป็นดินส่วนใหญ่ของตำบลท่าเจ้าสนุก มีความลึกของดินมาก ความลาดชัน 0.1 % มีค่าความเป็นด่างในดินบนและดินล่าง 6.7 การระบายน้ำไม่ดี น้ำซึมผ่านได้ช้า อินทรีย์วัตถุค่อนข้างต่ำ การชะล้างช้า เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวแต่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร่ เนื่องจากการระบายน้ำไม่ดี ดินมีสีเทาปนนำตาลหรือเทาเข้มปนน้ำตาล มีจุดประสีเหลืองแดงและเหลืองเข้มปนน้ำตาล

                2. ดินชุดท่าเรือ ระดับน้ำต่ำ ดินเหนียวตลอดทั้งชั้น ความลึกของดินลึกมาก อยู่ในหมู่ที่ 1,3,5,7 และ 9  ของตำบลท่าเจ้าสนุก ดินมีความลาดชัน 0.1% ค่าความเป็นกรดเป็นด่างชั้นบนดิน 5.6 ชั้นล่างของดิน 6.7 การระบายน้ำไม่ดี อินทรีย์วัตถุในดินด่อนข้างต่ำ การชะล้างและการซึมผ่านของน้ำช้ามาก ดินมีสีเทาปนน้ำตาล หรือสีเทาเข้มปนน้ำตาล มีจุดประสีเหลืองแดงและเหลือง

                3. ดินชุดท่าเรือมีจุดประสีแดง เป็นดินเหนียวตลอดทั้งชั้น มีอยู่ในหมู่ที่ 3,5,7 และ 9  ของดินตำบลท่าเจ้าสนุก เป็นดินที่ดีอินทรีย์วัตถุต่ำ การระบายน้ำไม่ดี ดินมีสีเทาปนน้ำตาลหรือเทาเข้มปนน้ำตาล มีจุดประสีเหลืองแดง เหลืองน้ำตาลและน้ำตาล ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร่ แต่เหมาะสมดีสำหรับการปลูกข้าวค่าความเป็นกรดเป็นด่างดินบน 5.6 ดินล่าง 5.5-5.6 มีความลาดชัน 0.1%

6.ด้านการเมือง การบริหาร

              การเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก มีเขตการปกครองจำนวน 9 หมู่บ้าน สามารถมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้ หมู่บ้านละ 2 คน และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง