หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
งานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัย

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สถิติการให้บริการประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
อุทาหรณ์จากคดีศาลปกครอง
ปปช.
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องการกระทำความผิด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
ฝึกอาชีพทำกระเป๋า
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564


   
   
 
บัณฑิตน้อย
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564


   
   
 
การบริหารจัดการขยะในชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564


   
   
 
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2563


   
   
 
โครงการมอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ
ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2563


   
   
 
โครงการอบรมปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโควิค 19
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563


   
   
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพประดับผ้า
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563


   
   
 
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2563


   
   
 
สนามกีฬาภายในตำบลท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2562


   
   
 
โครงการสืบสานตำนาน 400 ปี ของดีท้องถิ่น ของดีอำเภอท่าเรือ
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2561


   
   
 
โครงการสืบสานตำนานตามรอยเสด็จพระเจ้าทรงธรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2562


   
   
 
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายท่าเรือ - บ้านร่อม เมื่อวันที่ 10 และ 25 มกราคม 2562
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2562


   
   
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2563


   
   
 
กิจกรรมออกกำลังกายรำไทย
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562


   
   
 
ฉีดพ่นยากำจัดยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562


   
   
 
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562


   
   
 
เบิกอุปกรณืซ่อมท่อประปาบริเวณบ้านนาย สุทิน อินทรบุตร ม.6
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562


   
   
 
งานซ่อมท่อเมนท์ประปา ม 4
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2562


   
   
 
ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ นางอรุณ งามเผา ราษฎรณ์หมู่ที่ 7
ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2562


   
   
 
สร้าโรงเห็ดให้กับนายสมภพ คงวุฒิ ราษฎรณ์หมู่ที่ 3
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2562


   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย