หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
งานผู้สูงอายุ
งานความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
นาย สุรพล บุญมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เข้าร่วมกิจกรรม วันนวมินทรมหาราช๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2566


   
   
 
นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก​ ได้มอบหมายให้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้บริเวณหมู่ 7 ตำบลท่าเจ้าสนุก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2566


   
   
 
กิจกรรม D.A.R.E ณ โรงเรียนวัดสฎางค์ ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566


   
   
 
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566


   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ประชาสัมพันธ์โครงการ1อปท 1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2566


   
   
 
พนักงาน ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 โดยพร้อมกันเวลา 07.30 น ณ ลานหน้าเสาธง อบต.ท่าเจ้าสนุก
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2566


   
   
 
คณะผู้บริหาร ประธานสภา ส.อบตท่าเจ้าสนุก พร้อมด้วย ท่านปลัดสุรพล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเจ้าสนุก ดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา ณ วัดสฏางค์ หมู่ที่ 6
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2566


   
   
 
กลุ่มกองทุนบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมู่ที่ 5 รับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5
ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2566


   
   
 
กลุ่มกองทุนบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมู่ที่ 2 รับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ศาลา sml .หมู่ที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2566


   
   
 
นาย สุรพล บุญมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2566


   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก นำโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกอบต.ท่าเจ้าสนุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าเจ้าสนุกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.ท่าเจ้าสนุก ร่วมกันทำความสะอาด ( Big cleaning day ) ณ.วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม ตาม โครงการอยุธยาเมืองสะอาด
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2566


   
   
 
ครงการ 1คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา เพื่อบูรณาการการดำเนินการภายใต้แนวทางหรือโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2566


   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก จัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิสภา คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก หน่วยราชการ โรงเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566


   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก นำโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าเจ้าสนุกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.ท่าเจ้าสนุก ร่วมกันทำความสะอาด ( Big cleaning day ) ณ.วัดจงกลณี ต.ท่าเจ้าสนุก ตาม โครงการ
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2566


   
   
 
นายสุรพล บุญมี ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม 2566 ถึงวันที่ 28 กรกฏาคม 2566


   
   
 
โครงการอบรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อมแผนฯด้านอุบัติภัยจากอัคคีภัย วันที่ 26 มิถุนายน 2566
ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566


   
   
 
ปลัด อบต.พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เข้าร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2566


   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก นำโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิก อบต.ท่าเจ้าสนุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าเจ้าสนุกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.ท่าเจ้าสนุก ร่วมกันทำความสะอาด Big cleaning day ณ.วัดมะขามโพลง ต.ท่าเจ้าสนุก ตาม โครงการ
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2566


   
   
 
โครงการ 1คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา เพื่อบูรณาการการดำเนินการภายใต้แนวทางหรือโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดมะขามโพลง
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566


   
   
 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2566


   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย