พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สาระน่ารู้/เอกสารเผยแพร่
สถิติการให้บริการประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องการกระทำความผิด
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
 
ที่ หัวข้อ  
   
1
แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ  
   
2
ประกาศติดตามแผนประจำปี 2560  
   
3
ประกาศแผนการดำเนินงานปี 2557  
   
4
แผนดำเนินการปี 2559  
   
5
ติดตามประจำปี 2559  
   
6
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2559  
   
7
แผนดำเนินงานประจำปี 2560  
   
8
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560  
   
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559  
   
10
ประกาศติดตามแผนการดำเนินงานปี2555  
   
11
ติดตามแผนการดำเนินงานปี2555  
   
12
ติดตามแผนการดำเนินงานปี 2556  
   
13
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2558  
   
14
บัญชีโครงการประจำปี 2557  
   
15
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557  
   
16
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  
   
17
แผนปฏบัติการจัดหาพัสดุประจำปี 2559  
   
18
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560  
   
19
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563  
   
20
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี 2562  
   
21
แผนการดำเนินงาน ปี 2562  
   
22
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต  
   
23
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี  
   
24
ประกาศแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2/2561  
   
25
แผนดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561  
   
26
ประกาศแผนดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม 3/2561  
   
27
แผนดำเนินงานเพิ่มเติมฉบับที่ 3/2561  
   
28
ประกาศแผนดำเนิงานปี2561  
   
29
แผนการดำเนินงานประจำปี2561  
   
30
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   
31
ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561  
   
32
แผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 4.2562  
   
33
แผนดำเนินงานประจำปี 2563