พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการตรวจรับพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
สถิติการให้บริการประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
งานพัฒนาชุมชน
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องการกระทำความผิด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
เบี้ยยังชีพผู้ศูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
     
 

นายสมศักดิ์   ตระกรุดแก้ว
ประธานสภา อบต.

 

 

นายคมสัน  เทียนดี
รองประธานสภา อบต.

นายสุรพล  บุญมี
เลขานุการสภา อบต.

นางอัจฉรา  ยิ้มนิล

สมาชิกสภา อบต.ม.1

นางอรพิน   ร่วมเผ่าไทย
สมาชิกสภา อบต.ม.2

นายมนัสชัย   คุตชนม์
สมาชิกสภา อบต.ม.2

นายวรเทพ   ฤทธินาค
สมาชิกสภา อบต.ม.3

นางอิงอร   สุขสถาน
สมาชิกสภา อบต.ม.3

นายอุดม สุขรัตน์
สมาชิกสภา อบต.ม.4

นายอำนวย   ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.ม.4

น.ส.เสาวลักษณ์   โพธิ์รุกข์
สมาชิกสภา อบต.ม.5

น.ส.อัมพร   พึ่งนุสนธิ์
สมาชิกสภา อบต.ม.5

นายสุชาติ   เชียงทอง
สมาชิกสภา อบต.ม.6

นางนพวรรณ์   พรหมนิมิตร
สมาชิกสภา อบต.ม.6

นางสุดา   บุญส่ง
สมาชิกสภา อบต.ม.7

     ร.ท.ชำนาญ   ระษารักษ์
สมาชิกสภา อบต.ม.7

น.ส.ญาณิศา   อภิพงษ์
สมาชิกสภา อบต.ม.8

นางดาหวัน   ลายภูษา
สมาชิกสภา อบต.ม.8

นางนิตยา   ศรีกล่ำ
สมาชิกสภา อบต.ม.9