หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
อำนาจหน้าที่
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ท่าเจ้าสนุก

โครงสร้างอบต.ท่าเจ้าสนุก
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบต.ท่าเจ้าสนุก
สมาชิกสภา อบต.ท่าเจ้าสนุก
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายปี

แผนปฎิบัติป้องกันปราบปราม
    การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม
    รายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงาน
    รายไตรมาส

แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
    รายจ่ายประจำปี

รายงานผลประกาศสอบราคา
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อ
    จัดจ้างรายไตรมาส

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
     การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     การทุจริตประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการ
     เรื่องร้องเรียนการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกัน
     การทุจริต

รายงานผลการดำเนินการ
     ป้องกันทุจริตประจำปี

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข่าวสารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร
     ทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย
     การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและ
    พัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและ
    พัฒนาบุคลากรประจำปี

แผนอัตรากำลังหรือ
     แผนพัฒนาบุคลากร

 
นโยบายไม่รับของขวัญ
  No Gift Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูล
  ส่วนบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับ
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
  ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตราการ
  ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส
 ภายในหน่วยงาน

องค์ความรู้ที่ใช้ในองค์กร
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
สาระน่ารู้/อกสารเผยแพร่
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
ตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชน
สถิติการให้บริการประชาชน
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
งานผู้สูงอายุ
งานความพิการ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ผู้ดูแลระบบ
เฟสบุ๊คอบต.ท่าเจ้าสนุก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.ท่าเจ้าสนุก
มาตราฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
หนังสือราชการ สถจ.พระนครศรีอยุธยา
แบบวัดความพึงพอใจ
-
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา อบต.ท่าเจ้าสนุก ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
 
ยดร™ยทร‘รฉยงร‹รยด
 

นาย สุรพล บุญมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก เข้าร่วมกิจกรรม วันนวมินทรมหาราช๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายจิรวัฒน์ พิมพ์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก​ ได้มอบหมายให้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้บริเวณหมู่ 7 ตำบลท่าเจ้าสนุก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กิจกรรม D.A.R.E ณ โรงเรียนวัดสฎางค์ ในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก ประชาสัมพันธ์โครงการ1อปท 1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

พนักงาน ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 โดยพร้อมกันเวลา 07.30 น ณ ลานหน้าเสาธง อบต.ท่าเจ้าสนุก

คณะผู้บริหาร ประธานสภา ส.อบตท่าเจ้าสนุก พร้อมด้วย ท่านปลัดสุรพล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าเจ้าสนุก ดำเนินการและขับเคลื่อนโครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา ณ วัดสฏางค์ หมู่ที่ 6

กลุ่มกองทุนบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมู่ที่ 5 รับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงปุ๋ย หมู่ที่ 5

กลุ่มกองทุนบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมู่ที่ 2 รับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ศาลา sml .หมู่ที่ 2

นาย สุรพล บุญมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุกพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก นำโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกอบต.ท่าเจ้าสนุก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าเจ้าสนุกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.ท่าเจ้าสนุก ร่วมกันทำความสะอาด ( Big cleaning day ) ณ.วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม ตาม โครงการอยุธยาเมืองสะอาด

ครงการ 1คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา เพื่อบูรณาการการดำเนินการภายใต้แนวทางหรือโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม
   
[+] more
 
 
[+] more
หนังสือราชการ สถ.
[+] more
 
 
ดูทั้งหมด
[+] more
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือปฎิบัติงาน อบต.ท่าเจ้าสนุก
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์
คลิก ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่
รายละเอียด  ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่..
ติดต่อ  13/2 หมู่ 6 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130 ติดต่อ : นายชาญ ศรีสวัสดิ์ ..
ดูทั้งหมด
 
คลิก ชื่อสถานที่ บ่อน้ำโบราณ พระเจ้าทรงธรรม
รายละเอียด   บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์อายุ 400 ปี ก่อสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งถูกค้นพบและอนุรักษณ์ไว้ให้คงสภาพเดิมเพื่อชนรุ่นห..
 
ดูทั้งหมด
 

อุทาหรณ์จากคดีศาลปกครอง

ปปช
ศาสตร์พระราชา
รัฐบาลไทย
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คลังข่าวมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อติดต่อราชการ ตลาดแรงงาน กพร